استاد آکادمی پیانو پدال

مدرس و نوازنده پیانو

حمید یوسفی

کارشناس نوازندگی ساز جهانی از دانشگاه هنر تهران
کارشناس ارشد آهنگسازی از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
- تالیف کتاب برگ خزان با موضوع نگاهی به تاریخچه و سیر تحوالت تاریخی ویلن و نوازندگان آن در ایران و دانشنامه ویلنیستهای ایرانی
- اخذ مدرک کارشناسی در رشته نوازندگی ساز جهانی از دانشگاه هنر تهران
- نوازندگی در ارکستر فیالرمونیک شهرداری تهران به سرپرستی امیر حسین اسالمی
- گذراندن دورههای آموزشی تخصصی نزد اساتید مجرب موسیقی
نوازندگی پیانو (شهره جاللی قاجار، مهناز شادیپور)، همنوازی و ارکستر (نیلوفر بدریکوهی)، سرایش و تربیت شنوایی (شریف لطفی، حامد
مهاجر، میالد عمرانلو، حمیدرضا دیبازر)، تاریخ موسیقی (اتابک الیاسی)، اجرای صحنهای (اردالن وثوقی)، آواز جمعی (شهال میالنی)، دشیفراژ
(شریف لطفی)، هارمونی پیشرفته (شاهین فرهت)، کنترپوآن پیشرفته (علیرضا مشایخی)، آنالیز موسیقی به شیوه شنکرین و شیوه فورت (آذین
موحد)، آهنگسازی، تحلیل موسیقی معاصر و موسیقی الکترونیک (کیانوش صاحب نسق)، رهبری ارکستر(شریف لطفی، لوریس هوویان)،
مبانی نظری موسیقی ایران (هومان اسعدی)، کنترپوآن مدال، ارکستراسیون و فرم موسیقی(محمدرضا تفضلی)
- نوازندگی در ارکستر دانشکده موسیقی صدا و سیما به رهبری مهدی پناهی در تاالر رودکی تهران / آبان 1390
- تدریس در دانشگاه علمی کاربردی در شهرهای مختلف ایران / از 1390 تا کنون
- برگزاری سمینار تحقیقاتی با موضوع کروماتیزم در تاریخ موسیقی در دانشگاه علمیکاربردی واحد 46 تهران / مهرماه 1391
- اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته آهنگسازی از دانشکده پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با ارائه پایاننامه با موضوع نگارش
سوئیت ارکسترال مبتنی بر تحوالت تاریخ موسیقی از موسیقی بدوی تا موسیقی پست مدرن / دیماه 1391
- برگزاری سمینار تحقیقاتی با موضوع گسترش تاریخی تکنیکهای آهنگسازی در تاریخ موسیقی در دانشگاه علمی کاربردی ساری / بهمن
ماه 1394
- گذراندن دورههای روانشناسی فیزیولوژی زیر نظر دکتر محمد کریم خداپناهی 1394
- گذراندن دورههای ذهنآگاهی زیر نظر دکتر حسن حمیدپور 1395
- گذراندن دورههای یادگیری مهارتهای حل مسئله زیر نظر دکتر محمدرضا شعبانعلی 1395
- همکاری به عنوان تنظیم کننده با ارکستر وزیری به سرپرستی و آهنگسازی کیوان ساکت / 1396
- نگارش کتاب نستاژیا برای پیانو با موضوع تطبیق پنج نظریه آموزشی با یاگیری پیانو / دیماه 1396( 1 -نظریه یادگیری گانیه 2 -نظریه تفکر
سیستمی دکتر محمدرضا شعبانعلی 3 -نظریه تفکر سریع و تفکر کند دنیل کانمن 4 -نظریه ورزش وتقویت ذهن ریوتاکاواشیما 5 -نظریه هوش
های چندگانه هوارد گاردنر)
- همکاری به عنوان تنظیم کننده با آنسامبل مجلسی تیدا به سرپرستی ترگل خلیقی / 1396